Regulamin sklepu internetowego ,,www.planszomania.edu.pl/sklep” obowiązujący od dnia 04 czerwca 2019 r.

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.planszomania.edu.pl prowadzony jest przez PAT-PROJECTS Patrycja Faruga, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6381837671, numer Regon: 383383458

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy: ul. Spokojna 3 43-225 Wola

b) adres poczty elektronicznej : [email protected]

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a) PLANSZOMANIA – czyli podmiot PAT-PROJECTS Patrycja Faruga posiadający

numer identyfikacji podatkowej 6381837671

b) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony na stronie internetowej pod

adresem www.planszomania.edu.pl/sklep

c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku

nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną www.planszomania.edu.pl/sklep

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z

www.planszomania.edu.pl/sklep niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego;

e) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których PLANSZOMANIA skompletuje zamówienie złożone przez klienta w sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez klienta w zamówieniu;

f) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy;

g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu

internetowego www.planszomania.edu.pl/sklep, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie PLANSZOMANIA przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

h) Treści cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formie elektronicznej

i) Towary – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formie namacalnej

j) Konto – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie internetowym www.planszomania.edu.pl/sklep indywidualne konto Klienta umożliwiające zakup przez Klienta Treści Cyfrowych oraz materiałów gotowych

k) Serwis – serwis internetowy administrowany przez PLANSZOMANIA dostępny na stronie internetowej pod adresem www.planszomania.edu.pl/sklep

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży treści cyfrowych oraz towarów znajdujących się w asortymencie PLANSZOMANIA, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Zakładając konto klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Nazwa „PLANSZOMANIA” wszelkie zawarte w ramach Sklepu płatne i bezpłatne materiały do pobrania, jak również logo PLANSZOMANIA, elementy grafiki i treści podlegają ochronie prawnej.
 1. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych stronie www.planszomania.edu.pl i jej podstronach przysługują wyłącznie podmiotowi PAT-PROJECTS.
 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; b) posiadanie przeglądarki internetowej: c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, PLANSZOMANIA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. PLANSZOMANIA zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:  a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. PLANSZOMANIA świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.planszomania.edu.pl/sklep Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego bez rejestrowania Konta Klienta.
 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym pod adresem www.planszomania.edu.pl/sklep konieczne jest zarejestrowanie Konta Klienta
 1. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.planszomania.edu.pl/sklep zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e- mail), zostanie przez PLANSZOMANIA wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie.
 1. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do PLANSZOMANIA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.planszomania.edu.pl/sklep
 1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 1. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.planszomania.edu.pl/sklep skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 1. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Po wybraniu opcji, Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia należy wskazać:  a) imię i nazwisko oraz adres pocztowy Klienta, b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta; c) dane odbiorcy oraz adres pocztowy, pod który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 3. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 4. Treści cyfrowe w formie elektronicznej (PDF) zamówione w Sklepie internetowym zostają automatycznie dostarczone na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) do kilku minut po opłaceniu zamówienia.
 1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów Unii Europejskiej. Lista krajów, do których dostarczany jest towar zamówiony w Sklepie internetowym, dostępna jest na stronie internetowej www.planszomania.edu.pl w zakładce „Dostawa”
 1. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, a cenę treści cyfrowych jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.planszomania.edu.pl/sklep w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 1. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy powrócić do koszyka. 11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”, . Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie PLANSZOMANIA oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru lub/i treści cyfrowych będącego przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Koncie Klienta zostanie niezwłocznie wysłana przez PLANSZOMANIA wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od PLANSZOMANIA z potwierdzeniem otrzymania zamówienia towaru i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a PLANSZOMANIA b. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od PLANSZOMANIA z potwierdzeniem otrzymania zamówienia towaru lub/i treści cyfrowych zamówienie automatycznie zostaje przyjęte do realizacji i w ten czas zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a PLANSZOMANIA

CENY TOWARÓW I TREŚCI CYFROWYCH

 1. Ceny towarów i treści cyfrowych prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami ostatecznymi.
 1. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 1. Informacje o cenie towaru/treści cyfrowych, ich cechach oraz istotnych właściwościach towarów lub treści cyfrowych dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze lub treściach cyfrowych.
 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Ceny towarów lub treści cyfrowych prezentowane w Sklepie internetowym www.planszomania.edu.pl/sklep mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

SPOSOBY ZAPŁATY CENY ZA ZAMÓWIONY TOWAR ORAZ OPŁATY ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres pocztowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności za zamówienie oraz dostarczenie towaru: a) szybki przelew bankowy (Przelewy24) oraz wszelkie opcje, które oferujemy serwis Przelewy24 także płatność przelewem tradycyjnym. Operatorem Przelewy24 oraz kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przelewem tradycyjnym za pośrednictwem przelewy24 powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 7 dni od otrzymania od PLANSZOMANIA wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, SPOSÓB I KOSZTY DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej GES, InPost lub DPD.
 3. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.
 1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 2. Treści cyfrowe zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w kilka minut po opłaceniu zamówienia szybkim przelewem przelewy24. Przy wybraniu opcji „Przelew tradycyjny” otrzymanie możliwości pobierania treści cyfrowych nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty. Treści cyfrowe można pobierać 30 dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej z linkiem do pobrania. Aby odczyt plików pdf był możliwy potrzebny jest specjalny program na twoim komputerze, służący do odczytu pliku PDF. Aby odbyło się to bez błędów rekomendowany przez nas program to Adobe Reader lub PDF-XChange Viewer. Opcja pobrania pliku jest możliwa tylko w zamówieniach oznaczonych jako zapłacone (po zaksięgowaniu płatności). System blokuje pobranie pliku gdy nie ma zaksięgowanej płatności. W razie problemów z pobraniem zapraszamy do kontaktu.
 3. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia: a) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności szybkim przelewem elektronicznym – od dnia otrzymania przez Planszomania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności; b) w przypadku przedpłaty na konto bankowe – od dnia zaksięgowanej wpłaty
 4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez PLANSZOMANIA fakturą bez VAT obejmującą przedmiot zamówienia.
 5. Treści cyfrowe zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez PLANSZOMANIA fakturą bez VAT obejmującą przedmiot zamówienia jeśli klient wyraźnie zaznaczył chęć jej otrzymania.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 1. Konsument może odstąpić od umowy informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: PAT-PROJECTS Patrycja Faruga ul. Spokojna 3 ; 43-225 Wola dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim PLANSZOMANIA przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował PLANSZOMANIA o odstąpieniu od umowy.
 1. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty zwrotu towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy PLANSZOMANIA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru zwrotnego od Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zwracany towar
 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przez PLANSZOMANIA przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w niewłaściwy sposób lub zniszczenia, co powoduje brak możliwości zwrotu towaru lub pomniejszenie jego wartości.
 1. Treści cyfrowych (w formie elektronicznej PDF) nie podlegają zwrotowi.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. PLANSZOMANIA jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. PLANSZOMANIA ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady/pomyłki oraz datę jej stwierdzenia oraz przesłanie zdjęcia na pocztę elektroniczną [email protected] Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć PLANSZOMANIA dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia faktury jeśli Klient ją otrzymał albo inny dowód.
 2. PLANSZOMANIA w terminie do 30 dni ma obowiązek rozpatrzyć reklamację klienta. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.
 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, PLANSZOMANIA zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 1. Jeżeli stwierdziłeś braki w przesyłce, skontaktuj się niezwłocznie najpóźniej do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki na adres e-mail [email protected]
 2. W innym przypadku reklamacja nie będzie uwzględniona

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez PLANSZOMANIA. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez podanie e-maila w polu pop-up lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji/zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów PLANSZOMANIA, nowościach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez PLANSZOMANIA. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 1. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności znajdziesz w zakładce „Polityka prywatności” w stopce na dole strony internetowej www.planszomania.edu.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim
 2. PLANSZOMANIA honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”
 4. PLANSZOMANIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.planszomania.edu.pl/sklep wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu